POROKELLO SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT                                          

1. Porokello -sovelluksen käyttötarkoitus

Porokello -sovellus on porovaroitusten tekemiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu sovellus, jota käytetään Suomen poronhoitoalueella. Varoitusdatan tuottavat rekisteröityneet käyttäjät ja ilmoitukset perustuvat näköhavaintoon. Dataa saatetaan kerätä myös muista lähteistä. Porokello -sovellus ladataan käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä olevaan puhelimeen. Porokello -sovellus käyttää Internet -yhteyttä, joten se voi aiheuttaa käyttäjälle kustannuksia liittymätyypistä riippuen. Porokello -sovellus hyödyntää puhelimen GPS:ää ja tietoliikenneyhteyttä, joten sovellus voi kuluttaa akkua. Porokello -sovellus toimii myös taustalla ja käyttäjä voi sammuttaa Porokello -sovelluksen puhelimen normaaleilla sovelluksenhallintatoimenpiteillä. sovellus ei käynnisty automaattisesti. Jos Porokello -sovellus on sammutettu, se on käynnistettävä uudelleen sovelluksen käynnistämisikonista. Sammutettuna Porokello -sovellus ei käytä paikannusta eikä Internet -yhteyttä. Porokello -sovellusta voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muuhun älyliikennetarkoitukseen ja muulla ylläpitäjän määrittelemällä alueella.

2. Porokello -sovelluksen käyttöönotto ja käyttäminen

Porokello -sovelluksen jako tapahtuu sovelluskaupan kautta Paikkatieto Online Oy:n toimesta. Porokello -sovelluksen voi ladata omaan henkilökohtaiseen puhelimeen ja mikäli käyttäjä haluaa antaa varoituksia, edellyttää tämä rekisteröitymistä varoittajaksi Porokello -sovelluksen käyttäjätiedot -kohdasta. Lataamalla Porokello -sovelluksen käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Rekisteröityminen voidaan hyväksyä tai hylätä Porokello -sovelluksen ylläpitäjän toimesta. Ottaessasi Porokello -sovelluksen käyttöön, suostut käyttämään kyseistä sovellusta päällä ajosi aikana työssä ja vapaa-ajalla poronhoitoalueella ja antamaan porovaroituksia liikennetilanteen salliessa, huomioiden liikenneturvallisuuden.

3. Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään Porokello -sovelluksen ladanneiden henkilötietokantarekisteriselosteen mukaisesti (ks. Porokello -sovelluksen henkilötietokantarekisteriseloste) Porokello -sovelluksen käyttäjät antavat Porokellon ylläpitäjälle luvan olla sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä palvelun käyttöä koskevissa asioissa sekä palautteen keräämiseksi. Käyttäjä sitoutuu siihen, että varoitusten tehokkaan jakelun takia käyttäjän viimeisin sijaintitieto tallennetaan järjestelmään noin kymmenen minuutin ajaksi. Käyttäjän suljettua applikaation, sijaintitieto poistetaan järjestelmästä noin kymmenen minuutin sisällä. Käyttäjän tekemät varoitukset aika- ja sijaintitietoineen tallentuvat järjestelmään pysyvästi, eikä käyttäjän tietoja toimiteta eteenpäin.

4. Porokello -sovelluksen käyttöä koskevat rajoitukset

Porokello -sovellusta saa käyttää vain kohdassa 1 kuvattuun tarkoitukseen. Porokello -sovellus on Paikkatieto Online Oy:n omaisuutta. Porokello -sovelluksen käyttöön saamiseen ja käyttämiseen liittyy näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja ja velvollisuuksia.

5. Porokello -sovelluksen asianmukainen käyttö ja säilytys

Käyttäjä huolehtii, että hänelle luovutettua Porokello -sovellusta käytetään asianmukaisesti ja liikenneturvallisuuden huomioiden. Paikkatieto Online Oy pidättää oikeuden poistaa Porokello -sovelluksen henkilön käytöstä, mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan tai muusta Paikkatieto Online Oy:n määrittelemästä syystä. 

6. Porokello -sovelluksen käytön lopettaminen

Porokello -sovelluksen käytön voi lopettaa milloin tahansa.

7. Porokello -sovellusta käyttäessä huomioitavaa

Porokello -sovellus varoittaa suuresta porokolaririskistä ja sen yhteydessä toimitetut porovaroitukset voivat olla virheellisiä ja epätäydellisiä. Porovaroitusten saatavuus riippuu varoittajien tekemien porovaroitusten lisäksi myös kolmansista osapuolista kuten tietoverkosta ja satelliittijärjestelmistä, joissa voi esiintyä häiriötekijöitä ja virheitä. Älä luota palveluun varauksetta. Huomioi myös, että tieliikennelaki kieltää matkapuhelimen pitämisen kädessä ajon aikana. Viestintälaitetta ei saa myöskään käyttää ajon aikana siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Porokello -sovellusta tulee varoituksia tehtäessä aina pitää siihen tarkoitetussa telineessä ja helposti käden ulottuvilla. Paikkatieto Online Oy ei ole vastuussa mistään suorasta vahingosta, joka johtuu Porokello -sovelluksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Porokello -sovellusta. Paikkatieto Online Oy ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorasta, välillisestä tai yllättävästä vahingosta, joka johtuu Porokello -sovelluksen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Porokello -sovellusta. Sitoudut ja huomioit nimenomaisesti, että käytät Porokello -sovellusta omalla riskilläsi.

REKISTERISELOSTE  

Porokello -sovelluksen ladanneiden henkilötietokanta

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjä

Paikkatieto Online Oy
Y-tunnus 2387652-3
Puulammenpolku 30
98100 Kemijärvi

3. Rekisterin nimi

Porokello -sovelluksen ladanneiden henkilötietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään Porokello -sovelluksen lataamisen perusteella käyttäjän (käyttäjä, joka ei anna varoituksia) ja rekisteröityneen käyttäjän (käyttäjä, joka on rekisteröitynyt ja voi siten antaa varoituksia) suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään porovaroitus -palvelun tuottamiseksi, sekä muun Porokello -sovelluksen käyttöehtojen mukaisen toiminnan tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustietoja kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Lupatiedot kuten lupa ottaa yhteyttä palveluun liittyvissä asioissa
  • Rekisteröidyn lähettämät porovaroitukset
  • Porokello -sovellusta koskevat perustiedot
  • Yhteydenottoihin liittyvät tiedot
  • Erilaiset palvelua, Porokello -sovellusta koskevat tapahtumatiedot
  • Porokello -sovelluksen käyttöön liittyvät sijainti- ja varoitusten antamiseen liittyvät tiedot ja muut Porokello -sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Porokello -sovelluksen lataamisen yhteydessä suoraan rekisteröidyltä sekä Porokello -sovelluksen ollessa päällä.

8. Tietojen luovutus

Paikkatieto Online Oy voi luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja porovaroitusjärjestelmää ylläpitävälle, kehittävälle ja kontaktointia hoitavalle taholle, jonka kanssa on tehty erillinen palvelusopimus ja joka noudattaa toiminnassaan tätä rekisteriselostetta ja Porokello -sovelluksen käyttöehtoja. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Paikkatieto Online Oy "Porokello" Puulammenpolku 30, 98100 Kemijärvi FINLAND